بجنگ تا قلم خون دارد

سیاست ما همان دیانت ماست

بجنگ تا قلم خون دارد

سیاست ما همان دیانت ماست

خوراک راحت و سریع الکپی شبکه های گفتمان مجازی

پیوندهای روزانه

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده استعکسی که طرح روی آن سوار شده استتصویرساز : امین باقریانتصویرسازی پیام امام خامنه ای برای آغاز حج و جای خالی حجاج با اخلاص ایرانی